kommunfullmäktige

Här presenterar vi  kommunfullmäktigemöten med start 11 april 2016.

Här under hittar du länk till dagordning på aktuellt möte. Fullmäktigemötena ska även finnas som podversion efter sändning och kommer vara tillgängliga för framtida lyssning här och på Mixcloud.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september 2018:

Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018

Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 maj 2018

Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 2018

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 mars 2018

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2018

Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 maj 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2017 (dagordning här!)

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016 (dagordning här!)
Lyssna på podden här:

Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 21 november 2016 (dagordning här!)
Lyssna på podden här:

Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2016
Lyssna på podden här:

Dagordning 2016-11-14
Upprop

128. Val av protokolljusterare och plats för justering
129. Fastställande av dagordning
130. Allmänhetens frågestund
131. Information om kommunens näringslivsarbete
132. Delårsbokslut augusti 2016
133. Delårsrapport 2016, Regionförbundet i Kalmar län
134. Delårsrapport 2016 – Kalmarsundsregionens renhållare KSRR 135. Godkännande av investeringsbeslut gällande KSRR
136. Föreningsstöd till Hjortbergets Skidklubb
137. Samverkansavtal Polis – Kommun
138. Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige
139. Entledigande av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
140. Entledigande av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 141. Eventuella Tilläggsärenden
142. Val av ny ledamot och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
143. Val av ny ledamot i socialnämnden
144.Val av ny ersättare i socialnämnden
145.Val av ny ersättare i tekniska nämnden
146.Val av ny ledamot i bildningsnämnden
147.Val av ny ersättare i bildningsnämnden
148.Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Andreas Erlandsson (S) – Har de stängda vårdplatserna fått konsekvenser?
149.Eventuella ytterligare interpellationer och frågor
150.Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges sammanträde 10:e oktober
Lyssna på podden här:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagordning
Upprop

 

111.Val av justerare och plats för justering
112.Fastställande av dagordning
113.Allmänhetens frågestund
114.Information om kommunens vetorätt enligt miljöbalken
115.Information om arbetsmarknadsenheten
116.Svar på motion nr 1/16 – Kostnadsfria sommaraktiviteter för barn vars familjer uppbär försörjningsstöd
117.Sammanställning över obesvarade medborgarförslag t.o.m. 2016-09-14
118.Sammanställning över obesvarade motioner t.o.m. 2016-09-14
119.Alternativ till stipendierna Bygg-Oskar, Miljö-Oskar och Mat-Oskar
120.Val av ny ledamot i socialnämnden
121.Val av ny ersättare i socialnämnden
122.Val av ny ersättare i tekniska nämnden
123.Val av ny nämndeman i Kalmar Tingsrätt
124.Eventuella Tilläggsärenden
125.Eventuella Interpellationer och Frågor
126.Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september 2016
Lyssna på podden här:

Dagordning 2016-09-12
Upprop
92. Val av justerare och plats för justering
93. Fastställande av dagordning
94. Allmänhetens frågestund
95. Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera
96. Oskarshamns Hamns AB:s förvärv av Västerviks Logistik & Industri AB
97. Bolagsordning Oskarshamns hamn AB 2016
98. Aktieägaravtal Oskarshamns Hamn AB 2016
99. Oskarshamns hamn AB – aktieöverlåtelseavtal med Västerviks kommun
100. Reviderat ägardirektiv 2016 Oskarshamns Hamn AB
101. Namnändring av Oskarshamns Hamn AB till Smålandshamnar AB
102. Förlängning av giltighetstid för markanvisningsavtal Konsumentföreningen Oskarshamn med omnejd Ekonomisk förening
103. Rekommendation gällande ersättning och pension till förtroendevalda i hel- eller delägda kommunala bolag
104. Marksanering Dragkroken 4, Svalliden industriområde
105. Reviderat förslag till Energi- och klimatprogram 2016-2020
106. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
107. Val av ny ersättare i bildningsnämnden
108. Val av ny ersättare i Stiftelsen Strandagården
109. Eventuella Tilläggsärenden
110. Eventuella Interpellationer och Frågor
111. Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2016 (dagordning här!)
Lyssna på podden här:

Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2016
Lyssna på podden här:

Dagordning 9 maj:
Upprop

Val av justerare

 1. Fastställande av dagordning
 2. Allmänhetens frågestund
 1. Svar på medborgarförslag nr 7/13 – Förlängd praotid i 7-9 och förslag om sommarjobb för elever mm
 2. Svar medborgarförslag nr 10/13 – Projekt fjärrvärme Rödsle/Svalliden
 3. Svar på medborgarförslag nr 14/15 – Återskapa skulpturen ”Lekande barn” i Stadsparken.
 4. Svar på medborgarförslag nr 1/16 – Återuppbygga Alphyddan
 5. Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Nacka över SKBs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnkraftsavfall
 6. Årsredovisning 2015 för Byggebo AB
 7. Årsredovisning 2015 för Oskarshamn Energi AB
 8. Årsredovisning 2015 för Oskarshamns Hamn AB
 9. Årsredovisning 2015 för Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB
 10. Årsredovisning 2015 för Oskarshamns Utvecklings AB
 11. Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Forum
 12. Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell
 13. Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Strandagården
 14. Samordningsförbundets årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
 1. Årsredovisning 2015 för Regionförbundet Kalmar län
 2. Svar på motion nr 10/15 – Stad i ljus
 3. Svar på motion nr 11/15 – Angående ökade behov av lärarresurser
 4. Sammanställning över obesvarade medborgarförslag 2016-04-08
 5. Sammanställning över obesvarade motioner 2016-04-13
 6. Belysning i stadsparken
 7. Medborgarförslag nr 10/16 – Bättre och smidigare tillgänglighet på sjösättningsrampen i Ernermar
 8. Eventuella Tilläggsärenden
 9. Eventuella Valärenden
 10. Eventuella Interpellationer och Frågor
 11. Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2016
Lyssna på podden här:

Dagordning

Upprop
Val av justerare
30. Fastställande av dagordning
31. Allmänhetens frågestund
32. Antagande av detaljplan för del av Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn
33. Förslag på prissättning kronor per kvm BTA Brädholmen inre hamnen
34. Revisionsberättelse avseende 2015 års verksamhet samt redogörelse för under 2015 genomförda granskningsrapporter
35. Årsredovisning 2015
36. Prövning av ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen och i nämnderna
37. Budgetöverföringar drift 2015 till 2016.
38. Havslätts camping
39. LP-stiftelsen ansvar för föreningsbidrag
40. Arbetsmarknadsfrågor – ny organisation
41. Hamnsamverkan mellan Oskarshamn, Hultsfred och Västervik – avsiktsförklaring
42. Ägardirektiv Oskarshamns Hamn AB 2016
43. Ägardirektiv Oskarshamns Utvecklings AB 2016
44. Ägardirektiv Byggebo AB 2016
45. Eventuella Tilläggsärenden
46. Begäran om entledigande av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
47. Nominering av ledamöter, lekmannarevisor, revisorsersättare och vice ordförande i styrelsen för Oskarshamn Energi AB
48. Nominering av ledamöter, lekmannarevisor, revisorsersättare och vice ordförande i styrelsen för Oskarshamn Energi Nät AB
49. Val av ledamöter, ersättare, lekmannarevisor, revisorersättare, ordförande och vice ordförande i styrelsen för Oskarshamns Utvecklings AB
50. Eventuella ytterligare Valärenden
51. Eventuella Interpellationer och Frågor
52. Anmälningsärenden